Miljö & Kvalitet

Vårt kvalitetsarbete

 • Allt bemötande av våra hyresgäster ska ske med engagemang och respekt
 • Vi ska finnas tillgängliga för våra hyresgäster
 • Vi arbetar med ständig utveckling inom alla områden – projektutveckling, byggnation samt förvaltning – och vårt mål är att våra förbättringar kommer våra hyresgäster till del.
 • Vi engagerar oss och har respekt för våra hyresgästers idéer och synpunkter för att skapa bättre hem och fastigheter
 • Vi vill kunna erbjuda våra medarbetare en trygg arbetsmiljö där det är högt i tak och med möjligheten att utvecklas och växa, både som person och i yrkeslivet.
 • Vi strävar efter att bedriva en hållbar verksamhet i samtliga led. Att kunna erbjuda goda arbets- och boendemiljöer, är därför viktiga aspekter av vårt företagande.
 • Vi vill alltid utföra det som vi har åtagit oss att göra – med rätt kvalitet och i rätt tid.

För oss på K-Fastigheter är kvaliteten helt avgörande då vi bygger, förvaltar och förädlar våra fastigheter. Det är endast genom hög kvalitet som vi kan nå vårt främsta mål – ett långsiktigt och verkligt hållbart fastighetsägande.

Vårt miljöarbete

 • Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan vid både nyproduktion och renovering. Samtliga bygg- och renoveringsprojekt ska utföras med stor varsamhet och med särskild hänsyn till såväl miljö som hälsa och säkerhet.
 • Vi ska ha fokus på energibesparing vid samtlig förvaltning och nybyggnation.
 • Vår målsättning är att utveckla vårt byggsätt i en än mer miljövänlig riktning.
 • Vi ställer höga miljökrav på våra entreprenörer och leverantörer gällande transport, avfallshantering samt miljövänlig byggteknik.
 • Vi ska genom att hålla våra fastigheter i ett mycket gott skick, undvika onödig belastning på miljön.

För oss på K-Fastigheter är det viktigt att bidra till en god miljö. Miljöhänsyn ska genomsyra varje del av vår verksamhet och vägas in i alla beslut.